Az EUB ítélete a csoportos biztosítások szerződési feltételeinek a fogyasztókkal való közléséről

Szerző: dr. Kovács Zsolt és dr. Matovics Rúben

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a C-263/22. sz. ügyben nemrég ítéletet hozott a csoportos biztosítási szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételekkel kapcsolatban. Az ítélet alapján a biztosítóknak és a csoportos biztosítási szerződések alanyainak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a szerződésben biztosítottnak minősülő fogyasztók értesülnek a biztosítási fedezettel kapcsolatos minden kizárásról és korlátozásról, mégpedig a szerződés megkötése előtt.

Az alapügy egy portugál bírósági eljárás volt az Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA (Ocidental) és LP, egy fogyasztó között. LP egy banktól vett fel kölcsönt, és állítása szerint a bank kötelezte őt arra, hogy csatlakozzon az Ocidental és a bank között létrejött hitelfedezeti célú csoportos biztosítási szerződéshez. A biztosítás alapján, ha LP véglegesen rokkanttá vált volna, az Ocidental visszafizette volna a kölcsönt a bank részére.

Amikor LP rokkanttá vált, az Ocidental megtagadta a szolgáltatás teljesítését arra hivatkozással, hogy a biztosított elhallgatta a szerződéskötés előtt meglévő betegségét, amelyből eredő rokkantság kizárt a biztosítási fedezet alól a csoportos biztosítási szerződés szerint. LP azonban vitatta ezt, mivel állítása szerint a csatlakozás során nem töltött ki egészségügyi kérdőívet, az ajánlat részét képező egészségügyi információkat egy banki alkalmazott töltötte ki, aki egyszerűen aláírásra nyújtotta át neki a dokumentumokat. LP azt is állította, hogy semmilyen szerződéses kizárást nem olvastak fel vagy magyaráztak el neki a szerződéshez való csatlakozása során.

A portugál jog alapján nem volt világos, hogy a biztosítónak kötelessége-e tájékoztatni a fogyasztókat a csoportos szerződés feltételeiről és kizárásairól, vagy ez a kötelesség a bankra (mint szerződő félre) hárul. Szintén kérdéses volt, hogy a fogyasztó hivatkozhat-e a bank mulasztására a biztosító ellen indított perben.

Az EUB döntésében kimondta, hogy a szerződési feltételek átláthatóságára vonatkozó követelmény betartása szempontjából a szerződés megkötését megelőzően a kötelezettségvállalás feltételeiről adott tájékoztatás alapvető fontosságú a fogyasztó számára, hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján tudja felmérni a számára ezekből eredő gazdasági következményeket. Ez a követelmény szükségszerűen előfeltételezi, hogy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt megismerhesse a szerződés valamennyi feltételét. Ha a fogyasztónak nincs lehetősége megismerni egy adott szerződéses feltételt a szerződés megkötése előtt, ez az adott feltétel világossága, illetve átláthatósága szempontjából lényeges körülmény.

Ilyen körülmények között ugyanis a fogyasztók olyan kötelezettségeket vállalhatnak magukra, amelyeket egyébként nem vállaltak volna el, ami veszélyeztetheti a felek kötelezettségeinek egyensúlyát.

A konkrét esetben a bíróság úgy találta, hogy a fogyasztónak nem volt lehetősége megismerni a biztosítási feltételek kizáró vagy korlátozó rendelkezéseit a szerződés megkötésekor. Ezért az ilyen feltételek tisztességtelennek minősülnek, és azokra a fogyasztóval szemben a biztosító akkor sem hivatkozhat, ha a feltételről való tájékoztatás kötelezettsége a bankot mint szerződő felet terhelte. Ez azonban nem érinti a csoportos szerződés szerződő felének (jelen esetben a banknak) lehetséges polgári jogi felelősségét a biztosítóval szemben, amiért nem értesítette a fogyasztót a szerződésből eredő kizárásokról és korlátozásokról.

Cikkek

Cikkek