Jelentős változások várhatók a fenntartható finanszírozással összefüggő uniós szabályozásban - I.

Szerző: dr. Berkes Beatrix és dr. Budai Kata

Az Európai Bizottság 2023. június 13-án közzétette azt a javaslatcsomagot, amely egyrészt a környezeti szempontból fenntartható befektetések előmozdítását célzó, általános keretrendszert jelentő Taxonómia rendelet kiegészítését szolgálja, másrészt meghatározza az ESG minősítési tevékenységek átláthatóságára és integritására vonatkozó szabályokat. Cikksorozatunk első részében a Taxonómia rendelethez kapcsolódó változásokat tekintjük át.

I. A változások legfőbb irányai

Environmental Delegated Act

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az Európai Bizottság 2023. április 5-én tette közzé a Taxonómia rendelet felhatalmazásán alapuló új rendelet tervezetét (továbbiakban: Environmental Delegated Act), amellyel kapcsolatban konzultációt kezdeményezett a pénzügyi piaci szereplőkkel. Az Európai Bizottság a visszajelzésekre is figyelemmel véglegesítette a tervezetet.

Az Environmental Delegated Act jelentősebb változásokat tartalmazza:

i) A Taxonómia rendelet 9. cikke szerinti további négy környezeti célkitűzéssel (vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) kapcsolatban rögzíti azokat a szempontokat, amelyek mellett egy konkrét gazdasági tevékenység lényegesen hozzájárul ezen célkitűzésekhez és amelyek mentén a jelentős károkozás elkerülése (DNSH) vizsgálható. A technikai vizsgálati kritériumokat a tervezet I-IV. mellékletei tartalmazzák.

ii) Módosítja az ún. Article 8 Delegated Act-et, mely az NFRD 19a. vagy 29a. cikkének hatálya alá tartozó vállalkozások által közzéteendő információk formáját és pontos tartalmát rögzíti. Ennek eredményeképpen a nem pénzügyi vállalkozásoknak a korábbihoz képest új táblákat kell alkalmazniuk a fenntarthatósággal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez.

Az Environmental Delegated Act több szempontból is jelentős. Egyrészt kibővítette az uniós taxonómia szempontjából eddig is releváns gazdasági ágazatokba tartozó gazdasági tevékenységek körét valamennyi környezeti célkitűzésre vetítve. Így például az új épületek építése immár nemcsak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, hanem a körforgásos gazdaságra való átalláshoz is jelentősen hozzájáruló gazdasági tevékenységnek is minősülhet. Másrészt a szabályozás új gazdasági szektorokra is kiterjesztette az uniós taxonómia alkalmazását. Az Environmental Delegated Act elfogadásával számos olyan gazdasági tevékenység is bekerül a normatervezet hatálya alá, amelyet a korábbi szabályozás nem szerepeltetett. Harmadrészt – ahogyan azt a Bizottság is hangsúlyozta – az Environmental Delegated Act módosításai hozzájárulnak a környezeti szempontból fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszer belső koherenciájának erősítéséhez (így pl. a DNSH kritériumok tekintetében), továbbá elősegítik majd a többi uniós keretrendszerhez való igazodást is.

Az uniós taxonómia által lefedett gazdasági ágazatok és a vonatkozó gazdasági tevékenységek (forrás: Factsheet: Sustainable finance - Investing in a sustainable future, June 2023 (europa.eu))

Climate Delegated Act

A Climate Delegated Act módosítására irányuló javaslat legfőbb célja, hogy a korábban felmerült piaci igényekhez igazodva bővüljön a taxonómiához igazítható gazdasági szektorok és gazdasági tevékenységek köre, továbbá, hogy pontosításra kerüljenek a technikai vizsgálati kritériumok, elősegítve azok gyakorlati alkalmazhatóságát és illeszkedését a szektorális uniós jogi aktusokhoz. A pénzügyi piaci szereplők korábban kritikaként fogalmazták meg, hogy a technikai vizsgálati kritériumokban szereplő mennyiségi és minőségi jellemzők, melyeket egy gazdasági tevékenységnek teljesítenie kell ahhoz, hogy taxonómiához igazodó legyen (feltéve, hogy a minimális biztosítékok teljesülnek), gyakran eltérnek az adott gazdasági ágazatban megfogalmazott uniós elvárásoktól, amely nehézkessé teszi a fenntarthatósággal kapcsolatos és az ágazati szabályozásnak való egyidejű megfelelést. A javaslat erre a problémakörre is reflektál, módosítva a korábban alkalmazott egyes mércéket, mutatószámokat, küszöbértékeket.

II. Következő lépések

A pénzügyi piaci szereplőknek fel kell készülniük az új szabályozási környezet által meghatározott technikai vizsgálati kritériumok alkalmazására, a nem pénzügyi vállalkozásoknak pedig az Article 8 Delegated Act-ben rögzített új közzétételi kötelezettségek teljesítésére. Míg a technikai vizsgálati kritériumok alkalmazási módszertanában nem történt jelentős változás, addig a nem pénzügyi vállalkozások által közzéteendő információk köre számottevően bővült, illetve módosult. A javaslatcsomag elfogadásával a következő határidőket szükséges betartani:

i) Az Environmental Delegated Act 2024. január 1. napjától alkalmazandó – a technikai vizsgálati kritériumokat tehát ettől az időponttól kezdve szükséges felhasználniuk a pénzügyi piaci szereplőknek;

ii) Az Article 8 Delegated Act II. mellékletének helyébe lépő új melléklet használata ugyancsak 2024. január 1. napjától kötelező. Könnyítésként azonban a szabályozás úgy rendelkezik, hogy 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a nem pénzügyi piaci szereplőknek kizárólag azt kell meghatározniuk, hogy a gazdasági tevékenységek, amelyekbe az adott pénzügyi terméket befektették, milyen mértékben igazíthatók az uniós taxonómiához (taxonomy-eligible és taxonomy non-eligible részarányok). Az Environmental Delegated Act által meghatározott további gazdasági tevékenységeket 2025. január 1. napjától szükséges figyelembe venni a taxonómiához igazodó gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó termékekből vagy szolgáltatásokból származó árbevétel, azzal összefüggő tőkekiadás (CapEx), működési költség (OpEx) számításakor.

Cikkek

Cikkek