Gárdos István tanulmányíró verseny


A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda pályázatot ír ki Gárdos István, az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi öröksége ápolására.

Gárdos István szakmai pályafutása alatt a bankügyletek jogi tartalmának minél alaposabb megértésére, ennek alapján a banki szerződések, biztosítékok és az azok alapjául szolgáló polgári jogi szabályok egyértelmű kidolgozására törekedett. Fáradhatatlan kíváncsisággal kutatta a bankügyletek alapjául szolgáló közgazdasági viszonyok jogi vetületét, a pénz jogi természetét, és megalkuvás nélkül ragaszkodott a szabályozás logikájának és teljes harmóniájának megteremtéséhez.

A pályázati felhívással a célunk az, hogy Gárdos István ezen törekvései méltó folytatásáról – az Iroda működésének keretein túl is – gondoskodjunk.

A pályázat témája
Pályázni lehet minden olyan, máshol még nem publikált tanulmánnyal, amely a bankügyletek (így például hitel- és kölcsönszerződések, számlaszerződések, dologi és személyi biztosítékok, a pénz jogi jellege) jogi kérdéseit vizsgálja.

A pályázók köre
A pályázatra olyan joghallgatók és jogászok jelentkezését várjuk, akik a 2023/2024. tanévben jogász osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesznek részt vagy akik a jogi záróvizsgájukat legkorábban a 2020/2021. tanévben tették le.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályaműveket bíráló bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: Vékás Lajos (professzor emeritus, ELTE ÁJK), Leszkoven László (egyetemi docens, ME ÁJK) és Gárdos Péter (partner, Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, docens, ELTE ÁJK).

Az I. helyezett bruttó 400.000 forint, a II. helyezett bruttó 250.000 forint, a III. helyezett bruttó 150.000 forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda, vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen.

A pályázat formai követelményei
A pályaművek terjedelme 1-2 szerzői ív. A pályázaton fel kell tüntetni a szerző nevét, egyetemi hallgató esetén az egyetemet és az évfolyamot, doktorandusz esetén a doktori iskolát, államvizsgázott pályázó esetén a pályázó munkahelyét és csatolni kell a jogi diploma, illetve a hallgatói-, doktori képzésben való részvételt igazoló okirat másolatát.

A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje 2024. március 1.
A pályázatokat elektronikusan a palyazat@gmtlegal.hu e-mail címre küldve kell benyújtani.
A pályázat akkor nyújtható be, ha a Pályázó a pályázati felhívás kiírójának a pályázati felhíváshoz kapcsolódó, a www.gmtlegal.hu honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatója ismeretében hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, azzal, hogy az ott elérhető „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” nyilatkozatot megfelelően kitöltve, aláírva, pdf formátumban a pályaművével együtt a pályázat benyújtási határidején belül megküldi a palyazat@gmtlegal.hu email címre.

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésről a pályázati felhívás kiírója a díjazottakat közvetlenül, e-mail címük útján értesíti.
A pályázat végeredménye, a díjazott pályázók neve, státusza, fényképe a pályázati felhívás kiírójának a honlapján (www.gmtlegal.hu) és közösségi média felületein is közzétételre kerül. A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati felhívás kiírója a díjazott pályázók nevét, státuszát, fényképét és a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye a pályázat lezárását követő 5 évig.

A díjazott pályaművek – a folyóirat szerkesztőbizottságának pozitív döntése esetén, a folyóirattal kötött szerződés alapján – megjelennek a Polgári Jog című folyóiratban, a szerkesztőbizottság által meghatározott terjedelemben.

Az elmúlt évek díjaztottjai

2023.

Megosztott I. díj – Kósa Dorottya: Az értékpapírosítás eufóriája – egy finanszírozási módszer elméleti és gyakorlati megközelítése

Megosztott I. díj – Ördög Domonkos: Pénzügyi átlagfogyasztó-védelem: Gondolatok a fogyasztó perspektíváiról a fogyasztói devizahitelszerződések átláthatóságát érintő közösségi és hazai ítélkezés tükrében

III. díj – Kulcsár Flóra: A kockázati tőkebefektetés és az ahhoz kapcsolódó befektetési és szindikátusi szerződés

2022.

I. díj – Kis Balázs Ádám: A tisztességtelen általános szerződési feltételek kontrolljának korlátai

II. díj – Kósa Dorottya: Adalékok a polgári jogi óvadék értelmezéséhez 

III. díj – Cserép Andor Valér: Bitcoin – a dologi jog és kötelmi jog határán?

2021.

I. díj – Boros György: A garancia mint zálogjog és fiduciárius biztosíték tárgya

II. díj (megosztott) – Reines János: A zálogjog, mint kár

II. díj (megosztott) – Török Soma: „Van, aki kénytelen, van, aki képtelen” – Jogok átruházása és forgalma a Ptk. rendszerében

 

Irodánkról

Irodánkról