Proposals for the amendment of the charge provision of the Civil Code (in Hungarian)

Author: Katalin Füredi - István Gárdos

download

Gazdaság és Jog, 7-8/1999. page 24-32

9.         A bankhitelt biztosító zálogjogok sorsa

Javaslat:
(1)       A törvény írja elő azt, hogy a bankhitelt biztosító zálogjogokat a módosítás hatálybalépését követő 6 hónapon belül a közjegyzői nyilvántartásba be kell jegyeztetni, ennek elmulasztása esetén e határidő lejáratakor hatályukat veszítik. A bejegyzést a zálogjogosult egyoldalúan kérheti, a zálogszerződés és a követelés fennálló összegére vonatkozó nyilatkozata alapján.

(2)       A módosítás hatályba lépését követő 3 év elteltével a bejegyzett és fennálló bankhitelt biztosító zálogjogok is átalakulnak vagyont terhelő vagy egyedi jelzáloggá.

Indokolás:
(1)       A jogbiztonságot szolgálná az, hogy minden zálogjog a hatályos szabályok szerint létezzen és megismerhető legyen, ezért javasoljuk az 1997. április 30-a előtt létesített, és a hatályos jog szerint tovább élő bankhitelt biztosító zálogjogok bejegyzését. A bankhitelt biztosító zálogjognak a nyilvántartásba való bejegyzése önmagában nem változtatná meg sem e zálogjog szabályait, jogi természetét, sem pedig az ahhoz fűződő kielégítési elsőbbséget. A zálogjogosultak, annak érdekében, hogy a zálogkötelezettek esetleg nem kellő együttműködése miatt ne veszítsék el zálogjogukat, jogosultak arra, hogy a zálogszerződés és a tartozás fennállására vonatkozó nyilatkozatuk alapján kérjék a zálogjog bejegyzését.

(2)       A feleknek lehetőségük lenne arra, hogy az előző pontban írt szabályok szerint a bankhitelt biztosító zálogjogot is átalakíthassák pl. ingó jelzálogjoggá az átalakulásra vonatkozó általános szabályok szerint, a bankhitelt biztosító zálogjog alapításának időpontja szerinti rangsorral. Abban az esetben pedig, ha ezt az átalakítást a törvénymódosítás hatálybalépését követő 3 éven belül nem teszik meg, akkor a bankhitelt biztosító zálogjog automatikusan alakul át.

10.       A zálogjog érvényesítése

Javaslat:
(1)       Biztosítani kell a Vht-ban azt, hogy az egyéb hitelező által indított végrehajtásban a zálogjogosultakat ne hagyják figyelmen kívül. Ehhez elő kell írni a végrehajtó számára, hogy a közjegyzői nyilvántartás (speciális vagyontárgyak esetén pedig az ezeket tartalmazó nyilvántartások) alapján értesítsék a zálogjogosultakat a végrehajtási eljárás megindulásáról.

(2)       Egyértelművé kell tenni, hogy zálogjog-fedezet mellett való hitelnyújtással üzletszerűen foglalkozó zálogjogosultak nem pedig csupán a szorosan vett záloghitelezéssel foglalkozók) a zálogtárgyat - a zálogkötelezettel való megállapodás esetén - bírósági végrehajtás mellőzésével maguk értékesíthetik azzal, hogy a bírósági végrehajtásról szóló szabályok ilyen esetben is megfelelően irányadóak.

Indoklás:
(1)       Indokolt az ingó jelzálogjogosultaknak az a panasza, hogy a végrehajtás során gyakran előfordul, hogy az eljárást, amelynek eredményeként zálogjoguk elenyészik, lefolytatják anélkül, hogy erről tudomást szereznénk. A végrehajtási eljárást nem lassítja, és jelentős költségnövekedést sem okoz, ha a törvény a végrehajtók kötelezettségévé teszi, hogy a közjegyzői nyilvántartásban, illetve lajstromozott ingóságok esetén a megfelelő nyilvántartásban megnézzék, hogy a végrehajtás tárgyát képező dolog zálogjoggal terhelve van-e, és a zálogjogosultakat az eljárás megindításáról értesítsék.

(2)       A hatályos Ptk. fenntartotta azt a korábbi szabályt, hogy zálogjog érvényesítése bírósági végrehajtás útján történik. A 264.§ (2) bekezdése, e főszabály alóli kivételként, a záloghitel nyújtásával üzletszerűen foglalkozó jogosultak számára lehetővé teszi, hogy a zálogtárgyat maguk értékesítsék. A záloghitel a magyar jogban nem definiált fogalom. Szűk értelemben nem tartozik e fogalomba más, mint az a kézizálog-hitelezés, amelyet a zálogházak végeznek, és az a jelzáloghitelezés, amelyet a jelzálog-hitelintézetek végeznek. Tág értelemben idetartozik minden zálogjog fedezete mellett pénzügyi szolgáltatók által nyújtott hitel. Mi azt javasoljuk, hogy minden hitelnyújtással üzletszerűen foglalkozó személy (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési bank) jogosult legyen a zálogjogát közvetlenül kielégíteni, feltéve, hogy ebben a zálogkötelezettel megállapodott. A hatályos szabályok szigorításaként javasoljuk viszont kimondani azt is, hogy a Vht. szabályai ezekben az esetekben is megfelelően irányadóak, és a végrehajtót terhelő kötelezettségek ilyenkor a zálogjogosultat terhelik.

Articles

Articles