Proposals for the amendment of the charge provision of the Civil Code (in Hungarian)

Author: Katalin Füredi - István Gárdos

download

Gazdaság és Jog, 7-8/1999. page 24-32

3.         A közjegyzői nyilvántartásba vétel

Javaslatok:
(1)       A bejegyzés írásbeli kérelem alapján történjék, amelynek az alapjául szolgáló okirattal összhangban tartalmaznia kell a nyilvántartásba bejegyzendő adatokat. A kérelemhez mellékelni kell az annak alapjául szolgáló szerződést, határozatot vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát. A zálogszerződés felhatalmazása alapján a kérelem a zálogjogosult által egyedül is benyújtható.

(2)       Egyértelművé kell tenni, hogy mik a közjegyzőknek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladataik:
a)         ellenőrizni kell, hogy a kérelem megfelel-e az alapjául szolgáló okirat (szerződés) tartalmának,
b)         ellenőrizni kell, hogy a zálogszerződés nem érvénytelen-e.

(3)       A közjegyzők a nyilvántartásba vételt csak abban az esetben tagadhatják meg, ha a kérelem nem felel meg az alapjául szolgáló okirat tartalmának, vagy a szerződés tartalma érvénytelen, annak alapján a zálogjog bejegyzésére nem kerülhet sor (pl. a zálogtárgy nincs egyértelműen meghatározva).

(4)       Bírósági jogorvoslatot kell biztosítani a bejegyzést kérőknek arra az esetre, ha a közjegyző megtagadta meg a bejegyzést.

Indokolás:
(1)       Az eljárás további egyszerűsítését szolgálja, ha a zálogjog bejegyzése formalizált kérelem alapján történik, lényegében az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel megegyező szabályok szerint. A feleknek nem is kell feltétlenül személyesen megjelenniük a közjegyzőnél. Az eljárás valójában nem szoros értelemben vett közjegyzői eljárás, hanem egy olyan feladat, amelyet külön jogszabály (a Ptk.) alapján a Közjegyzői Kamara lát el.

(2)       Valamennyi fél érdekében fontos a bejegyzésre irányuló eljárás szabályainak egyértelművé tétele, és e folyamatban a közjegyzői kamara feladatainak és felelősségének korlátozása, összhangban azzal, hogy - hacsak a felek ezt nem kérik - nincs szükség arra, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva.

(3)       Ki kell mondani, hogy a közjegyzők csak abban az esetben tagadhatják meg a zálogjog bejegyzését, ha a zálogszerződés tartalma jogszabályba ütköző, érvénytelen, vagy a kérelem nincs összhangban a szerződéssel.

(4)       A felek számára meg kell teremteni azt a jogot, hogy, ha az előzőekben írt feltételek nem állnak fenn és a közjegyző mégis megtagadja a bejegyzést, bíróságtól lehessen kérni a közjegyző kötelezését a bejegyzésre.

Articles

Articles